Moduł dedykowany jest dla wszystkich instytucji państwowych (w tym archiwów), które realizują projekt  digitalizacji dokumentów siłami usługodawcy zewnętrznego.

Moduł walidacji jest niezależnym narzędziem, które pozwala zweryfikować poprawność założonych kryteriów jakości, jakie musi spełniać każdy skanowany dokument.

Każdorazowo ustalane są reguły walidacyjne, na podstawie dokumentacji przetargowej a system pilnuje, czy reguły te są spełniane.

System weryfikuje, czy dany zasób istnieje w bazie, czy została zeskanowana poprawna ilość stron dokumentu oraz sprawdza parametry techniczne związane z obrazem. W końcowej fazie system automatycznie wiąże zeskanowany dokument z zaewidencjonowanym zasobem w archiwum.

Korzyści:

  1. sprawdzenie poprawności skanowania niezależnym narzędziem

  2. możliwość konfigurowania kryteriów, które będą walidowane

  3. weryfikowanie zarówno parametrów technicznych obrazu, jak pozostałych danych – (czy wszystkie potrzebne strony zostały zeskanowane, czy nie dublują się, czy w bazie istnieje dokument, który został zeskanowany)

  4. szybkie wiązanie zeskanowanego dokumentu z odpowiadającym mu zasobem w systemie

  5. zdecydowana poprawa jakości i szybkości przeprowadzenia procesu digitalizacji dokumentów